Dades de contacte:

Electrodomésticos Taurus, S.L.
B08296519

Registro Mercantil de Lleida, Tomo 521, Folio 38, Hoja L-9775
Avenida Barcelona s/n 25790 Oliana (Lleida) España
Correu electrònic de contacte: support@taurushelp1.zendesk.com
Telèfon: 945.55.12.42

Introducció

L’actual document estableix les Condicions Generals d’Ús de tots els llocs web propietat d’Electrodomésticos Taurus, S.L., així com del Club Mycook i els programes informàtics inclosos en els seus propis productes i els específics per a telèfons mòbils (d’ara endavant anomenats «aplicacions»).

L’accés i la utilització de les aplicacions esmentades queda condicionat a la lectura i a l’acceptació dels termes i condicions, establerts en l’actual document.

Electrodomésticos Taurus, S.L. podrà modificar aquestes Condicions d’Ús, pel la qual cosa seran d’aplicació les noves condicions d’ús en el moment mateix de la seva publicació. S’entendran per acceptades les noves condicions d’ús en el moment que s’hi accedeixi i s’hi utilitzin les aplicacions desprès de la publicació de les noves condicions d’ús.

Registre

L’accés a les aplicacions es gratuït i lliure, en determinats supòsits i per a l’accés a determinats serveis pot ser que es sol•liciti el registre d’usuari.

Durant el procés de registre es crearà una contrasenya i un nom d’usuari, la confidencialitat dels quals és únicament i exclusiva responsabilitat seva, així com de les actuacions que puguin fer-se a través de la seva utilització. En cas d’us malintencionat o fraudulent de la seva contrasenya, del nom d’usuari o del correu electrònic, si us plau, contacti amb Electrodomésticos Taurus, S.L. mitjançant el correu electrònic o els telèfons assenyalats en aquest document.

Certs serveis concrets podran ser de pagament, la qual cosa s’indicarà de manera clara i, per la seva utilització, serà necessària l’acceptació de les corresponents condicions generals de venda.

Accés, contingut i responsabilitatd

Electrodomésticos Taurus, S.L. s’esforça per mantenir a cada moment l’accés a les aplicacions, tot i que els treballs de manteniment o altres circumstàncies poden provocar petites interrupcions del servei.

Els continguts (incloent el text, els sons, les imatges i les gràfiques) inclosos en l’aplicació s’hi divulguen a efectes merament informatius, per al seu ús personal i no comercial i en el seu estat actual. Electrodomésticos Taurus, S.L. no atorga cap garantia sobre el contingut del mateix i no garanteix que sigui correcte, complet, exacte, lliure de virus o similar, o que compleixi amb les necessitats i expectatives de l’usuari.

Electrodomésticos Taurus, S.L. no es fa responsable de les conseqüències directes o indirectes de l’accés o de l’ús de l’aplicació i del seu contingut, o per la impossibilitat d’accés o utilització.

Electrodomésticos Taurus, S.L. no es fa responsable dels continguts dels llocs web o altres aplicacions que siguin propietat de terceres persones a qui s’hi pugui haver realitzat un hipervincle o enllaç. Aquestes connexions o accessos, així com l’ús del contingut dels llocs web de terceres persones, es regeixen per les condicions d’ús establertes en aquests i, en tot cas, serà responsabilitat dels seus propietaris i dels seus usuaris tot allò relacionat amb aquests.

L’Usuari deurà fer un bon ús dels serveis que es puguin prestar a través d’aquesta aplicació, del contingut i del suport informàtic d’aquest, de manera que no podrà dur a terme activitats il•lícites o contraries a la normativa vigent (d’entre altres, perjudicar el contingut del lloc web i obstaculitzar l’ús adequat d’aquest per part de la resta d’Usuaris).

Es responsabilitat de l’Usuari que tot contingut publicat per ell o ella a l’aplicació, sigui idoni per publicar-se, considerant que no ho són, d’entre altres, la publicació de contingut il•legal, que infringeixi drets de tercers, difamatori, no constructiu, no veraç, incorrecte, obscè, que fomenti la desigualtat o promogui d’alguna manera activitats denigrants, il•legals o censurables, sent l’Usuari l’únic responsable i podent Electrodomésticos Taurus, S.L. eliminar aquell contingut que infringeixi aquestes normes o que sigui considerat per Electrodomésticos Taurus, S.L. com a no idoni per la seva publicació, si bé aquesta potestat no implica cap responsabilitat de Electrodomésticos Taurus, S.L., ni cap obligació sobre allò publicat per l’Usuari. Allò que publiqui l’usuari respon exclusivament a la seva opinió o comentari, sense adherir-s’hi Electrodomésticos Taurus, S.L. a cap d’aquestes afirmacions expressades pels Usuaris.

Si estima com il•lícit algun contingut al que es pogués accedir a través de l’aplicació d’Electrodomésticos Taurus, S.L. (incloent els seu programari informàtic y Club Mycook), si us plau, comuniqui’ns-ho a través dels mitjans assenyalats, tan aviat com en tingui coneixement.

Qualsevol informació enviada per l’Usuari es considerarà com a no confidencial i sense cap dret de propietat industrial i/o intel•lectual de cap tipus i constituirà una publicació a l’efecte de la normativa sobre drets industrials i intel•lectuals, per la qual cosa podrà ser difosa, publicada o reproduïda total o parcialment per Electrodomésticos Taurus i per altres usuaris sempre que es citi l’autor d’aquesta i el lloc on es va publicar originàriament.

L’Usuari no podrà utilitzar els mitjans posats a la seva disposició (llocs web, Club Mycook, programari informàtic…) amb fins comercials. Aquesta prohibició no serà aplicable a aquells serveis comercials que puguin ser proposats directament per Electrodomésticos Taurus, S.L.

L’Usuari accepta per tant indemnitzar a Electrodomésticos Taurus, S.L. (i als seus treballadors i col•laboradors) i rescabalar-los de tots els danys, despeses, costos (inclosos els honoraris dels advocats i dels procuradors) que puguin sorgir a través de demandes, reclamacions, queixes i similars, com a conseqüència de les opinions o comentaris enviats i publicats per l’Usuari en les aplicacions o per qualsevol incompliment de les normes establertes en aquestes condicions generals. L’Usuari declina expressament qualsevol responsabilitat d’Electrodomésticos Taurus, S.L. (y dels seus treballadors i col•laboradors) en cas de disputes o controvèrsies entre usuaris del lloc web.

Electrodomésticos Taurus, S.L. es reserva el dret a modificar, substituir, interrompre o cancel•lar la publicació del lloc web i d’altres aplicacions sense previ avís, així com a restringir-ne l’ús d’aquest a qualsevol persona, per qualsevol motiu a decisió seva. Electrodomésticos Taurus, S.L. No adquireix cap obligació ni responsabilitat en relació amb l’emmagatzematge de dades o amb la publicació de contingut enviar per l’Usuari, podent-hi esborrar o no publicar qualsevol contingut enviat per l’Usuari.

No es podrà establir cap hipervincle a l’aplicació d’Electrodomésticos Taurus, S.L. sense l’autorització prèvia, expressa i per escrit d’Electrodomésticos Taurus, S.L.

Drets d’autor i marques enregistrades

Son propietat d’Electrodomésticos Taurus, S.L. tots els drets d’autor i d’altres drets de propietat industrial i intel•lectual del contingut facilitat per questa societat a través de les seves aplicacions (incloent les pròpies aplicacions, marques, logotip, text, dissenys, gràfiques, imatges, mapes, rètols, signes distintius, vídeos, sons, i els propis productes) així com de l’anteriorment esmentat continent, el contingut i el seu disseny, els frames, el codi font, l’objecte, el programari software, etc…utilitzats al lloc web i a les aplicacions.

No està permesa la modificació, la reproducció, la comunicació, la transformació o la distribució dels continguts de les aplicacions propietat d’Electrodomésticos Taurus, S.L. sense el consentiment exprés i per escrit de l’esmentada societat.

Amb la tramesa de qualsevol informació o material a aquest lloc web o a les aplicacions, l’Usuari dóna la seva autorització expressa per que, de manera gratuïta, Electrodomésticos Taurus, S.L. en faci ús, incloent la difusió, la reproducció, la transmissió, la publicació, la retransmissió i la tramesa.

Electrodomésticos Taurus, S.L. podrà exercir totes les accions necessàries en cas d’infracció d’aquests drets de propietat d’Electrodomésticos Taurus, S.L.

Seguretat de les dades

Electrodomésticos Taurus, S.L. utilitza tots els mitjans informàtics i de tota mena, necessaris per garantir la seguretat de les dades dels Usuaris una vegada s’hagin recollit i, en tot cas, aquells mitjans determinats per la normativa vigent sobre aquest cas. Atès que els Usuaris facin ús de xats, fòrums o ferramentes similars, han de recordar que la informació donada en aquests casos està a disposició de qualsevol altre usuari, és per això que han de ser reservats en relació amb la informació que es divulgui a través d’aquestes ferramentes.

Menors

Els llocs web d’Electrodomésticos Taurus, S.L. estan dissenyats per a públics majors de 18 anys. Electrodomésticos Taurus, S.L. demana els pares la supervisió i el control dels seus fills mentre estiguin en línia.

Productes i Serveis Taurus

Les aplicacions poden contenir referències i dades de serveis i productes que puguin no estar disponibles en algun moment o en el territori de l’Usuari. Per obtenir informació sobre aquests serveis i productes, l’Usuari podrà dirigir-se al centre d’Electrodomésticos Taurus, S.L. més proper o contactar amb la societat a través dels mitjans assenyalats en aquest document.

Altres

Si una autoritat competent declarés invàlida o nul•la alguna disposició d’aquestes condicions d’ús, aquesta serà substituïda per aquella vàlida que més s’hi aproximi a la finalitat i a l’esperit d’aquella, sent la resta de disposicions vàlides sense cap modificació. La no aplicació o execució per par d’Electrodomésticos Taurus, S.L. de les presents condicions d’ús, no implica la renúncia als seus drets, que podran ser exercits en qualsevol moment i la renúncia a un dret concret per part d’Electrodomésticos Taurus, S.L. ha d’entendre’s de la manera més restrictiva possible, sense comportar cap renúncia a altres drets o a l’exercici d’aquest mateix dret en altres circumstàncies o moments. Els títols o encapçalaments de cadascuna de les seccions d’aquestes condicions d’ús han estat aportats per facilitar la lectura dels mateixos de manera que no deuen alterar o afectar la interpretació d’aquestes. Les dades tècniques i els preus que apareixen en aquest lloc web són correctes excepte si s’ha comès una errada o omissió tipogràfica.

Normativa

Les presents Condicions d’Ús i qualsevol relació entre l’Usuari i Electrodomésticos Taurus, S.L. seran interpretades segons les lleis espanyoles.