Condicions generals dús

Dades de contacte:

Electrodomèstics Taurus, SL
B08296519

Registre Mercantil de Lleida, Tom 521, Foli 38, Full L-9775
Avinguda Barcelona s/n 25790 Oliana (Lleida) Espanya
Mail de contacte: support@taurushelp1.zendesk.com
Telèfon: 945.55.12.42

Introducció

Aquest document estableix les Condicions Generals d'Ús de tots els llocs web propietat d'Electrodomésticos Taurus, SL, així com del Club Mycook i els programes informàtics inclosos en els seus propis productes i els específics per a telèfons mòbils (d'ara endavant conjuntament, “aplicacions”) .

L'accés i la utilització de les aplicacions esmentades queda condicionat a la lectura i l'acceptació dels termes i les condicions establertes en aquest document.

Electrodomésticos Taurus, SL podrà modificar les presents Condicions d'Ús, i seran d'aplicació les noves condicions d'ús a l'instant mateix de la seva publicació. S'entendran acceptades les noves condicions d'ús en el moment en què s'accedeixi i s'utilitzi les aplicacions després de la publicació de les noves condicions d'ús.

Registre

L'accés a les aplicacions és gratuït i lliure, si bé, en determinats supòsits i per a l'accés a determinats serveis pot ser que se us demani registrar-vos com a usuari.

Durant el procés de registre es crearà una contrasenya i un nom d'usuari, la confidencialitat del qual és responsabilitat única i exclusiva seva així com de les actuacions que es puguin fer a través de la seva utilització. En cas d'ús malintencionat o fraudulent de la contrasenya, nom d'usuari o correu electrònic, poseu-vos en contacte amb Electrodomésticos Taurus, SL mitjançant el correu electrònic o telèfons indicats en aquest document.

Determinats serveis concrets podran ser de pagament, la qual cosa serà indicada de forma clara i per utilitzar-la serà necessària l'acceptació de les corresponents condicions generals de venda.

Accés, contingut i responsabilitat d

Electrodomésticos Taurus, SL fa els seus millors esforços per mantenir en tot moment accessible les aplicacions, si bé tasques de manteniment o altres circumstàncies poden provocar petites interrupcions al servei.

Els continguts (incloent-hi text, sons, imatges i gràfics) inclosos a l'aplicació es divulguen a efectes merament informatius, per al seu ús personal i no comercial i en el seu estat actual. Electrodomésticos Taurus, SL no atorga cap garantia sobre el seu contingut i no pot garantir que sigui correcte, complet, exacte, lliure de virus o similars o que compleixi amb les necessitats i expectatives de l'Usuari.

Electrodomésticos Taurus, SL no es fa responsable de les conseqüències directes o indirectes de l'accés o la utilització de l'aplicació i el seu contingut o per la impossibilitat de l'accés o la utilització.

Electrodomésticos Taurus, SL no es fa responsable dels continguts dels llocs web o altres aplicacions que siguin propietat de tercers als quals es pugui haver realitzat un hipervincle o link. Aquestes connexions o accessos, així com el propi ús del contingut dels llocs webs de tercers es regiran per les condicions dús establertes en aquests i en tot cas serà responsabilitat dels seus propietaris i usuaris tot el relacionat amb aquests.

L'Usuari haurà de fer un bon ús dels serveis que es puguin prestar a través d'aquesta aplicació, del contingut i del suport informàtic d'aquest, de manera que no podrà realitzar activitats il·lícites o contràries a la normativa vigent (entre d'altres, fer malbé el contingut) del lloc web i obstaculitzar l'adequat ús del mateix per part de la resta dels usuaris).

És responsabilitat de l'Usuari que tot contingut publicat per ell a l'aplicació, sigui idoni per ser publicat, considerant que no ho és, entre d'altres, la publicació de contingut il·legal, que infringeixi drets de tercers, difamatori, no constructiu, no veraç, incorrecte , obscens, que fomentin la desigualtat o promoguin d'alguna forma activitats denigratòries, discriminatòries, il·legals o censurables, sent l'Usuari l'únic responsable d'això i podent Electrodomèstics Taurus, SL eliminar aquell contingut que infringeixi aquestes normes o sigui considerat per Electrodomésticos Taurus, SL com a no idoni per a la seva publicació, si bé aquesta potestat no implica cap responsabilitat d'Electrodomésticos Taurus, SL, ni cap obligació sobre el que ha publicat l'Usuari. Allò publicat per l'Usuari respon exclusivament a la seva opinió o comentari, i no subscriu Electrodomésticos Taurus, SL cap de les afirmacions expressades pels Usuaris.

Si estima com a il·lícit algun contingut al qual es pugui accedir a través de l'aplicació de Electrodomésticos Taurus, SL (incloent-hi els seus programes informàtics i Club Mycook), si us plau comuniqueu-nos-ho a través dels mitjans indicats tan aviat com en tingui coneixement.

Qualsevol informació enviada per l'Usuari es considerarà com a no confidencial i sense drets de propietat industrial i/o intel·lectual de cap tipus i constituirà una publicació als efectes de la normativa sobre drets industrials i intel·lectuals, per la qual cosa podrà ser difosa, publicada o reproduïda totalment o parcialment per Electrodomesticos Taurus i per altres usuaris sempre que se'n citi l'autor i el lloc on es va publicar originàriament.

L'Usuari no podrà utilitzar els mitjans posats a la vostra disposició (llocs web, Club Mycook, aplicacions informàtiques…) per a fins comercials. Aquesta prohibició no serà aplicable per a aquells serveis comercials que puguin ser proposats directament per Electrodomésticos Taurus, SL

L'Usuari accepta per tant indemnitzar Electrodomèstics Taurus, SL (i als seus treballadors i col·laboradors) i rescabalar-lo de tots els danys, despeses, costos (inclosos els honoraris d'advocats i procuradors) que puguin sorgir a través de demandes, reclamacions, queixes o similars , com a conseqüència de les opinions o comentaris enviats i publicats per l'Usuari a les aplicacions o per qualsevol incompliment de les normes establertes en aquestes condicions generals. L'Usuari declina expressament qualsevol responsabilitat de Electrodomésticos Taurus, SL (i els seus treballadors i col·laboradors) en cas de disputes o controvèrsies entre usuaris del lloc web.

Electrodomésticos Taurus, SL es reserva el dret de modificar, substituir, interrompre o cancel·lar la publicació del lloc web i altres aplicacions sense avís previ, així com a restringir l'ús del mateix a qualsevol persona per qualsevol motiu a la seva única decisió. Electrodomésticos Taurus, SL no adquireix cap obligació ni responsabilitat en relació amb l'emmagatzematge o la publicació del contingut enviat per l'Usuari, podent esborrar o no publicar qualsevol contingut enviat per l'Usuari.

No es podrà establir cap hipervincle a l'aplicació d'Electrodomésticos Taurus, SL sense l'autorització prèvia, expressa i per escrit d'Electrodomésticos Taurus, SL

Drets d'autor i marques registrades

Són propietat d'Electrodomésticos Taurus, SL tots els drets d'autor i altres drets de propietat industrial i intel·lectual del contingut facilitat per aquesta societat a través de les seves aplicacions (incloent-hi les pròpies aplicacions, marques, logotips, text, dissenys, gràfics, imatges, mapes , rètols, signes distintius, vídeos, sons, i els propis productes) així com del continent de l'esmentat contingut i el seu disseny, frames, codi font, objecte, programari etc… utilitzat al lloc web i les aplicacions.

No està permesa la modificació, reproducció, comunicació, transformació o distribució dels continguts de les aplicacions propietat de Electrodomésticos Taurus, SL sense el consentiment exprés i per escrit de la societat esmentada.

Amb l'enviament de qualsevol informació o material a aquest lloc web o les aplicacions, l'Usuari dóna la seva autorització expressa perquè, de forma gratuïta, Electrodomésticos Taurus, SL faci ús del mateix, incloent-hi la difusió, reproducció, transmissió, publicació, retransmissió i enviament.

Electrodomésticos Taurus, SL podrà exercir totes les accions que us assisteixin en cas d'infracció d'aquests drets propietat d'Electrodomésticos Taurus, SL

Seguretat de les dades

Electrodomésticos Taurus, SL utilitza tots els mitjans informàtics i de tota mena, necessaris per garantir la seguretat de les dades dels Usuaris una vegada recollits i, en tot cas, aquells mitjans determinats per la normativa vigent sobre això. En els supòsits en què els usuaris facin ús de xats, fòrums o eines similars, han de recordar que la informació donada en aquests casos està a disposició de qualsevol altre usuari, per la qual cosa han de ser reservats en relació amb la informació que es divulga a mitjançant aquestes eines.

Menors

Els llocs web d'Electrodomésticos Taurus, SL estan dissenyats i dirigits per a audiències de més de 18 anys. Electrodomèstics Taurus, SL sol·licita als pares la supervisió i control dels seus fills mentre estiguin en línia.

Productes i Serveis Taurus

Les aplicacions poden contenir referències i dades de serveis i productes que poden no estar disponibles en algun moment o al territori de l'usuari. Per obtenir informació sobre aquests serveis o productes, l'Usuari podrà adreçar-se al vostre centre d'Electrodomésticos Taurus, SL més proper o posar-se en contacte amb la societat a través dels mitjans indicats en aquest mateix document.

Diversos

Si una autoritat competent declarés invàlida o nul·la alguna disposició d'aquestes condicions d'ús, aquesta serà substituïda per aquella vàlida que més s'aproximi a la finalitat i esperit d'aquella, sent la resta de disposicions vàlides sense cap modificació. La no aplicació o execució per part d'Electrodomésticos Taurus, SL de les presents condicions d'ús no implica la renúncia als seus drets, que podran ser exercits en qualsevol moment i la renúncia a un dret concret per part d'Electrodomésticos Taurus, SL s'ha d'entendre de la manera més restrictiva possible, no comportant cap renúncia a altres drets oa l'exercici d'aquest mateix dret en altres circumstàncies o moments. Els títols o encapçalaments donats a cadascuna de les seccions d'aquestes condicions d'ús han estat aportats per facilitar-ne la lectura de manera que no n'han d'alterar o afectar la interpretació. Les dades tècniques i els preus que apareixen en aquest lloc web són correctes excepte error o omissió tipogràfica.

Normativa

Aquestes Condicions d'Ús i qualsevol relació entre l'usuari i Electrodomèstics Taurus, SL seran interpretades d'acord amb les lleis espanyoles.